Chủ nhật, Ngày 25 Tháng 10 Năm 2021

Đơn vị trực thuộc

Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộmáy của Trung tâm Khuyến công – Xúc tiến Công Thương trực thuộc Sở Công ThươngHà Giang

11/09/2014 11:49

 QUYẾT ĐỊNH
Về việc Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ máy của Trung tâm Khuyến công – Xúc tiến Công Thương trực thuộc Sở Công Thương Hà Giang
 
CHỦTỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
 
Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ  Nghị định số43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịutrách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đốivới đơn vị sự nghiệp công;
 Căn cứ Nghị định số 83/2006/NĐ-CPngày 17/8/2006 của Chính phủ Quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại,giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 134/2004/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2004 củaChính phủ về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn;
Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ Quy địnhchi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;
Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ Quy địnhchi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 16/2011/TTLT-BNV, ngày 05/04/2011 củaBộ Công Thương và Bộ Nội Vụ V/v hướng dẫn chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấutổ chức và biên chế của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệpthuộc Sở Công Thương;
Căn cứ Công văn số 3591/UBND-NC ngày 28/12/2011 của Ủy ban nhândân tỉnh Hà Giang về việc trích Kết luận số 231/TB-UBND ngày 26/12/2011 Phiênhọp tháng 12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Giám đốc Sở Công Thương;
 
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1. Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Khuyến công – Xúc tiến Công thương trực thuộc Sở Công Thương Hà Giang như sau:
1. Tên gọi: Tên giao dịch bằng tiếng Việt: Trung tâm Khuyến công – Xúc tiếnCông thương tỉnh Hà Giang.
Tên giao dịch Quốc tế bằng Tiếng Anh: Encourage industrial Center– Promotion of trade in Ha Giang province (viết tắt là: ECOHG).
2. Vị trí chức năng
2.1. Trung tâm Khuyến Công – Xúc tiến công Công thương (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Sở Công Thương Hà Giang có chức năng phục vụ quản lý nhà nước của Sở Công Thương về các hoạt động: Khuyến công  và tư vấn phát triển công nghiệp; Xúc tiếnthương mại; Sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
2.2. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Công Thương Hà Giang, đồng thời chịu sử chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ  của Cục Công nghiệp địa phương, Cục Xúc tiến thương mại và Văn phòng tiết kiệm năng lượng thuộc Bộ Công Thương.
2.3. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu, có trụ sở và tài khoản riêng; hoạt động theo cơ chế chính về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.
3. Nhiệm vụ, quyền hạn
3.1. Về nhiệm vụ Khuyến Công
a) Xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án về khuyến công trên địa bàn tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;
b) Triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch về hoạt động khuyến công đã được phê duyệt;
c) Ban hành các văn bản cá biệt, văn bản chuyên ngành về khuyến công thuộc thẩm quyền của Trung tâm khuyến công – Xúc tiến công thương;
d) Tổ chức đào tạo hoặc liên kết đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh;
e) Trực tiếp thực hiện các hoạt động Khuyến công theo chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công được giao, hoặc ký kết hợp đồng với đơn vị thụ hưởng đề án để tổ chức thực hiện;
f) Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghiệp thực hiện dịch vụ tư vấn khoa học - công nghệ để hỗ trợ tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất công nghiệp nông thôn;
g) Hướng dẫn, hỗ trợ cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn đầu tư xây dựng dây truyền sản xuất mới, mở rộng quy mô sản xuất, đổi mới và ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, nâng cao năng lực sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm và bảo vệ môi trường;
h) Tổ chức đào tạo nghề, truyền nghề và phát triển nghề;
i) Xây dựng, lưu giữ và khai thác dữ liệu điện tử về công nghiệp nông thôn tại địa phương. Tuyên truyền và phổ biến các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về phát triển công nghiệp , hoạt động khuyến công tại địa phương;
j) Xây dựng chương trình truyền hình, truyền thanh, ấn phẩm, bảntin, tờ rơi, tập gấp; trang web và các hình thức thông tin đại chúng khác để phổ biến kiến thức; mô hình sản xuất kinh doanh tiêu biểu, cơ sở dữ liệu thông tin về tiềm năng của tỉnh, hàng hóa, thị trường, xuất khẩu, nhập khẩu và đầu tư;
k) Tổ chức hoạt động  nghiên cứu, khảo sát, học tập kinh nghiệm, các hội thi, hội thảo, hội chợ, diễn đàn về khuyến khích phát triển công nghiệp địa phương;
l) Tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ khuyến công cho các đơn vị, cá nhân tham gia hoạt động khuyến công;
m) Vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ kinh phí, cơ sở vất chất, phương tiện, máy móc, trang thiết bị, khoa học công nghệ để thực hiện chương trình, đề án khuyến công và tham gia hoạt động khuyến công tự nguyện tại địa phương;
n) Thực hiện hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ phát triển công nghiệp địa phương trong lĩnh vực: ưu đãi đầu tư; khoa học - công nghệ; mặt bằng sản xuất; thông tin thị trường; tài chính, tín dụng; đào tạo, nâng cao năng lực quản lý và các lĩnh vực có liên quan khác;
o) Xây dựng quỹ và quản lý quỹ khuyến công được cấp từ nguồn kinh phí Trung ương, ngân sách tỉnh và các nguồn tài trợ, đóng góp của tổ chức, cá nhân  trong và ngoài nước;
p) Tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến công và các chính sách khuyến công khác theo quy định của pháp luật;
q) Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khuyến công; xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm theo các đề án, chương trình khuyến công.
3.2. Về xúc tiếnthương mại
a) Thu thập, xử lý và lưu trữ các thông tin về cơ chế chính sách, thông tin kinh tế, thị trường, tài chính tiền tệ, giá cả các mặt hàng trong và ngoài nước vv.. để cung cấp cho các doanh nghiệp dưới hình thức bản tin và các ấn phẩm;
b) Thực hiện việc giới thiệu các doanh nghiệp trong tỉnh với các ban hàng trong và ngoài nước để tạo cơ hội cho các doanh nghiệp tìm kiếm bạn hàng; hỗ trợ cho doanh nghiệp trong qua trình đàm phán, ký kết các hợp đồng kinh tế;
c) tổ chức và hướng dẫn cho các doanh nghiệp tham gia hội chợ triển lãm, chương trình quảng cáo, khuyến mại giới thiệu sản phẩm tại tỉnh,trong nước. và nước ngoài nhằm giúp các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm dịch vụ một cách hiệu quả;
d) Tư vấn hỗ trợ các doanh nghiệp về nghiệp vụ thương mại, đầu tưnhư thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước và ngoài nước; hướng dẫnnghiệp vụ xuất nhập khẩu, quy trình hải quan, tư vấn về giá, đăng ký bảo hộ, sở hữu công nghiệp, thương hiệu hàng hóa dịch vụ;
e) Phối hợp với các tổ chức có liên quan để tổ chức các hội nghị  hội thảo, lớp tập huấn về thông tin, xúc tiến thương mại cho các doanh nghiệp, thương nhân thuộc các thành phần kinh tế trong tỉnh để không ngừng nâng cao trình độ quản lý, kinh doanh của người quản lý, cán bộ của doanh nghiệp;
f) Tìm  kiếm các nguồn  tài trợ, viện trợ, đầu tư, liên doanh, liên kết để giúp các doanh nghiệp phát triển sản suất, kinh doanh trong lĩnh vực thương mại dịch vụ;
g) Xây dựng phòng trưng bày, triển lãm, giới thiệu sản phẩm tiêu biểu của tỉnh nhằm tạo điều kiện chocác cơ sở sản suất kinh doanh trên  địa bàn tỉnh trưng bày, giới thiệu sản sản phẩm của đơn vị  tới khách tham quan trong và ngoài nước.
3.3. Về nhiệm vụ tưvấn phát triển công thương
a) Tư vấn lập dự án; quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; quy hoạch khu, cụm công nghiệp;quy hoạch điện lực; quy hoach thương mại; lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch chi tiết các khu đô thị, cụm điểm dân cư của địa phương; 
b) Tư vấn đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp và công trình dân dụng ;
c) Tư vấn về khai thác, chế biến khoáng sản;Tư vấn về kiểm tra an toàn, hiệu chỉnh các thiết bị khoan, máy nổ mìn trong hoạt động khoáng sản và thi công có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;
d) Tư vấn các lĩnh vực sản xuất sạch, vệ sinh công nghiệp, an toàn thực phẩm; thực hiện các lĩnh vực tư vẫn, giám sát; thẩm tra, thẩm định kỹ thuật dự án, các công trình kỹ thuật công nghiệp và thương mại khác theo quy định của pháp luật.
e) Tư vấn về các lĩnh vực, Makting, quản lý tài chính - kế toán, thiết kế mẫu mã và chất lượng sản phẩm ,bao bì đóng gói, khởi sự doanh nghiệp lập dự án đầu tư phát triển công nghiệp nông thôn, tìm kiếm mặt bằng sản xuất, tuyển dụng lao động, huy động vốn, xin ưu đãi đầu tư, tìm kiếm cơ hội đầu tư và các thủ tục hành chính khác theo quy định của pháp luật;
3.4. Về nhiệm vụ tưvấn sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả
a) Xây dựng các chương trình, kế hoạch về hoạt động tư vấn sử dụngnăng lượng tiết kiệm hiệu quả trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thựchiện sau khi được phê duyệt;
b) Tổng hợp các dữ liệu về năng lượng; xây dựng các đề án, chương trình về sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn năng lượng (gồm: than, xăng dầu,khí đốt, nhiệt năng,  điện năng . . .);triển khai các biện pháp kiểm toán năng lượng; các giải pháp kỹ thuật phục vụ tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng tại các cơ sở tiêu thụ năng lượng; là đầu mối tiếp nhận và triển khai các chương trình tiết kiệm năng lượng của quốcgia, của các tổ chức quốc tế tài trợ;
c) Tư vấn về khảo sát, đo lường, đánh giá kết quả tiết kiệm nănglượng trong các cơ sở tiêu thụ năng lượng;
d) Tư vấn về chuyển giao công nghệ,  trang thiết bị, công nghệ có hiệu xuất caotiết kiệm năng lượng  và triển khai cácmô hình  quản lý sử dụng tiết kiệm  và hiệu quả năng lượng  cho các tổ chức, cá nhân;
e)Tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ về tài chính cho các cơsở  và cá nhân để triển khai thựchiện  tiết kiệm và sử dụng có hiệu quả nguồn năng lượng tiêu thụ;
f) Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nănglượng; tổ chức tập huấn  về quản lý năng lượng cho đội ngũ cán bộ quả lý, cán bộ kỹ thuật công nghệ;
g)Tuyên truyền, thông tin, quảng bá và triển khai các hoạt độngnhằm sử dụng  tiết kiệm năng lượng; tổchức các hội nghị, hội thảo chuyên nghành;
h) Liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cungcấp các giải pháp kỹ thuật , trang bi, thiết bị hiệu suất cao và tiết kiệm nănglượng;
i)  Ký kết các hợp đồng dịch vụ tư vấn, môi giới, ủy thác liên quan đến việc sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn năng lượng và thu các khoản thu phí dịch vụ theo quy định hiện hành củanhà nước và của tỉnh,
3.5. Các nhiệm vụkhác
a) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về kết quả thựchiện nhiệm vụ của Trung tâm theo yêu cầu của Sở Công Thương, Cục công nghiệpđịa phương, cục xúc tiến thương mại và văn phòng tiết kiệm năng lượng thuộc BộCông Thương;
b) Đề xuất khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tíchtrong hoạt động hỗ trợ và khuyến khích phát triển công nghiệp; Xúc tiến thương mại và tiết kiệm năng lượng địa phương;
c) Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản củatrung tâm theo quy định của pháp luật đối với đơn vị sự nghiệp công lập.
d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Công Thương giao.
Điều 2. Cơ cấu tổchức và biên chề
1. Cơ cấu tổ chức
a) Lãnh đạo Trung tâm : gồm Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc
b) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ (04 phòng)
- Phòng Hành chính tổng hợp;
- Phòng Khuyến công;
- Phòng Xúc tiến thương mại;
- Phòng Tư vấn tiết kiệm năng lượng và đầu tư phát triển;
2. Biên chế
- Giám đốc Trung tâm thuộc biên chế công chức trong đơn vị sựnghiệp công lập;
- Hàng năm, căn cứ vào tính chất, yêu cầu nhiệm vụ, quy mô hoạt động, khối lượng công việc cụ thể trong lĩnh vực khuyến công, tư vấn phát triển công nghiệp; xúc tiến thương mại và tư vấn tiết kiệm năng lượng hiệu quả, Sở Công Thương phối hợp với Sở Nội vụ trình UBND tỉnh quyết định bổ sung biên chế cho Trung tâm theo quy định và phân cấp của tỉnh;
- Căn cứ vào tính chất và khối lượng công việc, Giám đốc Trung tâm được ký hợp đồng lao động (ngoài chỉ tiêu biên chế) và xây dựng mạng lưới cộng tác viên để hoàn thành nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật;
- Việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức của Trung tâm thực hiện theo quy định của nhà nước và phân cấp của tỉnh Hà Giang
- Biên chế của Trung tâm nằm trong tổng biên chế sự nghiệp được ủy ban nhân dân tỉnh giao kế hoạch hàng năm.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 4526/ QĐ-UBND ngày 30/12/2008 của UBND tỉnh về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến công- xúc tiến Công thương trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Hà Giang.
Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Công Thương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vịcó liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Phòng XTTM - TTKC