Chủ nhật, Ngày 25 Tháng 10 Năm 2021

Xin ý kiến dự thảo văn bản

Tham gia ý kiến vào dự thảo Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia.

(01/03/2021 10:21)

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 521/UBND-KTTH ngày 23 tháng 02 năm 2021, về việc tham gia ý kiến dự thảo Quy hoạch phát triển Điện lực Quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn tới năm 2045. (Công văn gửi kèm theo)

Đề nghị tham gia ý kiến vào thiết kế cơ sở dự án thủy điện Nấm Dẩn

(08/10/2020 13:47)

Sở Công Thương Hà Giang nhận được Tờ trình số 929/2020/ND-TTr ngày 29 tháng 9 năm 2020 của Công ty Cổ phần thủy diện Nấm Dẩn, về việc thẩm định thiết kế cơ sở Dự án thủy điện Nấm Dẩn, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang kèm theo hồ sơ thiết kế cơ sở.

V/v lấy ý kiến tham gia thẩm định vào thiết kế cơ sở dự án thủy điện Mận Thắng 3

(07/09/2020 09:55)

Sở Công Thương nhận được hồ sơ thiết kế cơ sở kèm theo Tờ trình số 03/2020/MT3-TT ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Công ty cổ phần thủy điện Mận Thắng 3 về việc thẩm định thiết kế cơ sở dự án thủy điện Mận Thắng 3, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang.

<< >>