Chủ nhật, Ngày 25 Tháng 10 Năm 2021

Danh mục thông tin được công khai

Kiên quyết xóa bỏ cơ chế “xin - cho” trong đầu tư công

(25/05/2021 09:32)

Đó là nội dung được đưa ra tại Chỉ thị số 13/CT-TTg của Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vừa được ban hành.

Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/1/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin

(18/05/2018 07:32)

Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/1/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin

<< >>