Thứ sáu, Ngày 21 Tháng 1 Năm 2022

Xin ý kiến dự thảo văn bản

Gửi Email In trang Lưu
V/v tham gia ý kiến vào Báo cáo NCKT – TKCS điều chỉnh dự án thủy điện Túng Sán 2

13/12/2021 09:00

Kính gửi: - Sở Tài nguyên & Môi trường; - Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn.

 

Sở Công Thương nhận được Tờ trình số 812/TTr-TCL ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Tây Côn Lĩnh, về việc đề nghị thẩm định điểu chỉnh một số nội dung hồ sơ BCNCKT-TKCS điều chỉnh dự án thủy điện Túng Sán 2.

Dự án thủy điện Túng Sán 2 được Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung Quy hoạch tại Quyết định 4640/QĐ-BCT ngày 14 tháng 12 năm 2018, về việc bổ sung quy hoạch thủy điện nhỏ tỉnh Hà Giang; dự án được UBND tỉnh Hà Giang chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 1720/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2020 và đã được Sở Công Thương thẩm định thiết kế cở sở tại văn bản số 159/SCT-QLNL ngày 05 tháng 12 năm 2021.

Để có cơ sở trước khi thẩm định điều chỉnh, một số nội dung hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi - thiết kế cơ sở dự án thủy điện Túng Sán 2, Sở Công Thương đề nghị Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị, tham gia ý kiến bằng văn bản vào hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi - thiết kế cơ sở điều chỉnh dự án thủy điện Túng Sán 2, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang; Văn bản tham gia gửi về Sở Công Thương trước ngày 16 tháng 12 năm 2021. (Hồ sơ Thiết kế cơ sở dự án thủy điện Túng Sán 2 được Sở Công Thương đăng tải trên Website http://sct.hagiang.gov.vn, mục Xin ý kiến dự thảo văn bản; thông tin liên hệ Ông Nguyễn Văn Hải - Phó trưởng phòng QLNL, điện thoại 0904525515).

Sở Công Thương trân trọng đề nghị theo nội dung trên./.

Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi - thiết kế cơ sở điều chỉnh dự án thủy điện Túng Sán 2, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang: c/document_library/get_file

BBT

Tin khác

V/v tham gia ý kiến vào Báo cáo Nghiên cứu khả thi dự án thủy điện Mận Thắng 2. (21/10/2021 22:22)

Tham gia ý kiến vào dự thảo Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia. (01/03/2021 10:21)

Đề nghị tham gia ý kiến vào thiết kế cơ sở dự án thủy điện Nấm Dẩn (08/10/2020 13:47)

V/v lấy ý kiến tham gia thẩm định vào thiết kế cơ sở dự án thủy điện Mận Thắng 3 (07/09/2020 09:55)

V/v đề nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý khu kinh tế, UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang (29/10/2018 16:01)

Lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Quy chế lựa chọn thương nhân tái xuất hàng hoá qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh Hà Giang (14/06/2018 16:19)

Đề nghị tham gia ý kiến vào dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị số 38/CT-Tg ngày 19/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ (01/06/2018 09:27)

xem tiếp